content:

Toneelhuis: Algemeen Directeur

  • 1 fte
  • Antwerpen
  • Betaalde functie, Fulltime
  • 24 jun 2020
 
 

 

Over Toneelhuis: Algemeen Directeur

Toneelhuis zoekt een Algemeen Directeur (v/x/m) 1 fte Doel van de functie, kerntaken en domeinen Strategieontwikkeling en implementatie in samenspraak met de verschillende teams • Bepaalt, samen met de Raad van Bestuur en de strategische en artistieke teams, de strategie en het verhaal van Toneelhuis; vertaalt externe trends en interne voorstellen mee in strategische beleidsrichtlijnen. • Ontwikkelt samen met de artistieke teams een sterke artistieke visie en beleid, en positioneert Toneelhuis in het Vlaamse en internationale artistieke veld, vertrekkend vanuit de identiteit en eigenheid van Toneelhuis. •

Legt mee de strategie vast in meerjarenplannen en vertaalt deze in concrete doelstellingen voor de verschillende werkdomeinen van Toneelhuis met oog voor goed bestuur en duurzaamheid. • Begeleidt mee de implementatie, de evaluatie en de bijsturing ervan waar nodig. Coachen van individuen en teams • Bepaalt samen met de strategische en artistieke teams doelstellingen om de missie en het beleidsplan van Toneelhuis te realiseren. • Bewaakt samen met de teams dat de strategische doelstellingen gerealiseerd worden. Evalueert deze op regelmatige tijdstippen in dialoog met de leden van de artistieke en de strategische teams, en past die eventueel aan nieuwe visies of positionering aan. • Bevordert interne communicatie, samenwerking en teamgeest. • Motiveert, inspireert, ondersteunt en coacht en is het klankbord van de medewerkers. • Waakt over de balans tussen autonomie en gemeenschappelijk belang binnen de organisatie • Heeft een manier van werken die diversiteit respecteert en erkent zowel on als off stage. Ondersteunen, faciliteren, motiveren en strijden voor een huis dat kunst ademt • Zorgt er samen met de artistieke teams voor dat Toneelhuis haar rol als Stadstheater optimaal kan vervullen. • Ondersteunt de artistieke werking van Toneelhuis. Werkt hierbij verbindend naar het hele huis, het werkveld en andere externe partners. • Bewaakt mee het fragiele evenwicht tussen artistieke autonomie en de werking van de hele organisatie. • Is een facilitator, katalysator en motivator bij het uitdragen van de artistieke beleidskeuzes en projecten. Onderhouden van een goede relatie met de bestuursorganen • Onderhouden van een goede communicatie met de voorzitter, de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur, ondernemingsraad. • Rapporteert regelmatig over plannen en verwezenlijkingen en betrekt de stafleden hierbij. • De bestuurders in staat stellen om mee het verhaal van Toneelhuis mee vorm te geven en uit te dragen • Onderhouden van een constructieve dialoog met de Vlaams Minister van Cultuur, diens kabinet en administratie en met stad Antwerpen, Burgemeester, Schepen voor Cultuur en administratie. • Onderhandelen van het subsidiedossier van Toneelhuis. Netwerken en PR om Toneelhuis te positioneren • Vertegenwoordigen van Toneelhuis in de buitenwereld, ten aanzien van relevante contacten, netwerken en organisaties. • Verzorgen van de relaties met de strategische partners en overheidpartners van Toneelhuis • Samenwerken met relevante actoren uit andere beleidsdomeinen zoals toerisme, bedrijven en de andere culturele instellingen van Antwerpen. Instaan voor een zorgvuldig beheer van de publieke middelen • Eindverantwoordelijkheid voor een kwalitatieve, grondig onderbouwde aanvraag van subsidies en voor een correcte aanwending van de toegekende middelen. • Verzekeren van transparantie in opbouw van de plannen en aanwending van de middelen ten aanzien van Raad van Bestuur, de overheid, de sector en de gemeenschap. Functieprofiel • Begeesterd door erfgoed, muziek, dans, theater, kunst en cultuur met een ruime en relevante ervaring in deze sectoren. • Onderschrijven van het artistiek DNA van Toneelhuis. • Vertrouwdheid met en een duidelijke visie op het Vlaamse en internationale cultureel erfgoed-en kunstenlandschap en de rol en positionering die Toneelhuis kan opnemen. • Een duidelijk inzicht in de diverse geledingen van een theaterwerking, met specifieke aandacht voor de zakelijke werking van het huis. • Helikoptervisie, strategisch inzicht en realiteitszin. • Openheid voor een participatieve werking, waarbij gedragen besluitvorming de sleutel is tot succes, zonder dat dit echter gedeeld leiderschap inhoudt. • Ervaring met inspirerend, delegerend en coachend leiderschap. • Minstens 10 jaar relevante leidinggevende en managementervaring met oog voor goed bestuur en weloverwogen en verantwoordelijke aanwending van middelen. • Ervaring (minstens 10 jaar) in een artistieke, theater- en/of museale context (erfgoed/kunsten/andere), voeling met het werkveld en actoren van Toneelhuis om haar positie en de interactie met de omgeving, overheid en stakeholders te begrijpen. • Vertrouwdheid met culturele sponsoring en diverse subsidiekanalen. • Netwerker en bruggenbouwer binnen en buiten de organisatie: verbinder van mensen, visies en doelen. • Sterke communicator met uitstekende kennis van Nederlands, Frans en Engels. In staat om een krachtig en verbindend narratief te ontwikkelen over waar de organisatie naar toe gaat, en dit uit te dragen, waardoor zowel intern als extern draagvlak en vertrouwen gecreëerd worden voor het nieuwe verhaal dat met het huis geschreven wordt. • In bezit van een masterdiploma (of equivalent) of een gelijkwaardig niveau op basis van opgebouwde ervaring. Deze functiebeschrijving is niet beperkend. Gedragscompetenties • Kwaliteitsvol werken • Loyaal samenwerken • Integriteit • Visie en strategie ontwikkelen • Netwerken • Leidinggeven, coachen en delegeren • Creativiteit Wat biedt Toneelhuis? • De functie van algemeen directeur is een mandaatfunctie. Zij geldt voor 5 jaar en is éénmaal verlengbaar. • Het Toneelhuis biedt een voltijdse tewerkstelling in een contract onbepaalde duur met een marktconforme verloning. • Verder biedt Toneelhuis hospitalisatieverzekering, vergoeding woon-werkverkeer, terugbetaling fietsverkeer. • Bij je aanwerving gaan we op basis van tewerkstellingsattesten na hoeveel jaar relevante ervaring (en schaalanciënniteit bij overheden) je in eerdere gelijkaardige functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je brutosalaris. Selectieprocedure De selectieprocedure verloopt als volgt: • Eliminerende selectie op basis van motivatiebrief en curriculum vitae • Geselecteerden worden uitgenodigd voor een verkennend gesprek met het selectiebureau (eliminerend) • Een jurygesprek, inclusief voorbereiding van een management case waarin gepeild wordt naar de inhoudelijke en artistieke visie (eliminerend) • Maximaal 3 kandidaten worden uitgenodigd voor een assessment De selectiecommissie legt een voorstel van beslissing voor aan de Raad van Bestuur Stel je kandidaat: • Kandidaten sturen hun CV en motivatiebrief ten laatste op 6 maart 2020 per e-mail naar: admin@fenixconsulting.be, ter attentie van Jo De Bruyne. • Bijkomende informatie over de functie kan verkregen worden bij de Voorzitter van Toneelhuis, Prof. Johan Swinnen, email: jimmswinnen@gmail.com. Het Toneelhuis draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel. Je wordt geselecteerd op basis van competenties. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Toneelhuis, het grootste stadstheater van Vlaanderen, is een huis van verschil, een ontmoetingsplaats voor eigenzinnige kunstenaars, artistieke disciplines en diverse publieken. In de historische Bourlaschouwburg in het centrum van Antwerpen biedt Toneelhuis vandaag onderdak aan heel verschillende theatermakers die eigentijds en innovatief werk maken met een internationale uitstraling. Hun artistieke verscheidenheid is een afspiegeling van de veelheid aan posities die onze tijd en onze samenleving kenmerkt. Toneelhuis opereert in het brede kunstenveld en wil ook in de toekomst blijvend inzetten op toonaangevende producties met een internationale uitstraling. Tegelijk wil Toneelhuis als stadstheater de stad ook meer dan ooit verbinden bij zijn werking: inzetten op stedelijkheid en diversiteit in al haar aspecten; via projecten, in de samenwerking met verschillende stedelijke partners en in dialoog met een breed en divers publiek. Toneelhuis wordt betoelaagd door de Vlaamse Gemeenschap en de stad Antwerpen. Prof. Johan Swinnen, Voorzitter Toneelhuis: ‘Vanuit een transculturele en transhistorische visie organiseert Toneelhuis een veelzijdig programma en activiteiten. Op die manier zoekt het theater aansluiting bij het internationale theaterveld en wordt de unieke Vlaamse theaterscène breder gekaderd. Met een actief en vooruitstrevend beleid en een bijzondere aandacht voor de hedendaagse tendensen in een breder maatschappelijk landschap, vormt Toneelhuis een geëngageerd, gastvrij theater met een blik op de toekomst.’ De ploeg van Toneelhuis bestaat uit 85 medewerkers. Toneelhuis wordt gesubsidieerd als Vlaams theater binnen het kunstendecreet en door de Stad Antwerpen, waarmee een beheersovereenkomst afgesloten is. Toneelhuis is een stichting van openbaar nut (SON) waarbij de bestuurders zijn aangeduid door de Vlaamse Gemeenschap, de stad Antwerpen en daarnaast zetelen er een aantal onafhankelijke gecoöpteerden.